Untitled-4

เรามาถึงยุคโลกออนไลน์ ในขณะนี้ ทุกอย่างเปิดกว้างไปหมด เขาเรียกว่ายุคดิจิตอล

เรามาถึงยุคโลกออนไลน์ และก็มีทำการติดตั้งซอฟแวร์ต่างๆขึ้นมาบนโลกออนไลน์ ใช้ได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะสั่งงาน จะเรื่องเรียน

02 Dec